Els principals punts del programa electoral Units per Sant Cugat

21/05/2019 – REDACCIÓ /

Units per Sant Cugat es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig a Sant Cugat amb el candidat Carles Toda i un programa que té 14 punts, d’entre els quals en destaquem les següents propostes:

1.- Seguretat

Publicitat

 • Elaboraran el Pla de Seguretat Municipal.
 • Augmentaran el nombre d’agents i de més presència policial als carrers.
 • Implantaran la Policia de barri (furgó mòbil) per arribar abans als barris més llunyans del centre.
 • Instal·laran càmeres dissuasives a les entrades principals.
 • Donaran suport teixit associatiu. Hi haurà més transparència.
 • Establiran majors sinèrgies amb els Mossos.

2.- Habitatge

 • Implantaran la Finestreta única per a llicències d’obres majors i d’activitats econòmiques.
 • Mobilitzaran habitatge privat cap al lloguer assequible mitjançant reducció IBI.
 • Equilibraran garanties i drets entre persones propietàries i persones llogateres.
 • Potenciaran la inclusió de noves formes de família o agrupament en borsa.
 • Fomentaran la rehabilitació amb condicions preferents, buscant sinèrgies entre professionals de proximitat.
 • Impulsaran noves formes de tinença: cohousing, masoveria urbana.
 • Adequaran el topall màxim de renda en accés a habitatge jove (Promusa) i prioritzaran criteri d’antiguitat.
 • Promusa: prioritzaran el lloguer per sobre de la venda, invertint el model actual.

3.- Mobilitat

 • Elaborarem el Pla de Mobilitat Integral (no faran experiments). L’actual Pla de Mobilitat indica que l’horitzó és 2018, pel que el revisaran amb paràmetres fins el 2024.
 • Activaran la Taula de Mobilitat, potenciada amb l’aplicació de noves tecnologies, per aconseguir participació ciutadana i amb grups de treball de temes urgents. Revisarem l’actual adjudicació de transport públic i els recorreguts de les línies.
 • Potenciaran els vehicles elèctrics i híbrids i de baixa contaminació.
 • Impulsaran la Mobilitat accessible.
 • Iniciaran negociacions amb Túnels de Vallvidriera i la Generalitat per fer, a l’alçada de Mirasol, una incorporació a l’autovia amb direcció Nord.
 • Redefiniran, potenciaran i faran més segurs els carrils bici, tant al centre com a les zones de l’exterior, per potenciar el seu ús com a mitjà de transport.
 • Limitaran la velocitat per sota de 30 km/h zones d’especial incidència.
 • Prioritzaran a les persones i la convivència de tot tipus de vehicles.

4.- Promoció econòmica

Publicitat

 • Implantaran la Finestreta única per gestions empresarials.
 • Apostaran per l’economia circular.
 • Dinamitzaran Sant Cugat com a municipi líder el coneixement.
 • Habilitaran un espai per la celebració de fires.
 • Impulsaran la creació d’un espai residencial per a estudiants.
 • Portaran a Sant Cugat actes d’interès i d’internacionalització, com el Concurs internacional de patents i marques.
 • Implantaran l’Observatori de bones pràctiques.
 • Incentius fiscals.
 • Establiran sinèrgies entre les grans empreses de Sant Cugat i la resta d’agents privats del municipi.
 • Posicionaran Sant Cugat al mapa d’Europa de la mà de totes les administracions públiques i amb la totalitat d’agents privats.

5.- Educació

 • Treballaran per una solució pactada amb Associacions de Veïns i de Famílies per a la zonificació.
 • Limitaran el nombre de línies en aquells centres amb problemes d’espai.
 • Xec escolar patrocinat per empreses i multiplicar el nombre de premis.
 • Milloraran l’oferta de formació professional inicial i especialitzada.
 • Potenciaran els Plans d’Entorn dels centres educatius.

6.- Cultura

 • Elaborarem un Pla d’Usos consensuat amb tots els agents (equipaments polivalents) i un Pla de Manteniment.
 • Lleure alternatiu vs consum i alcohol.
 • Oferiran St. Cugat com a seu del II Congrés de Cultura Catalana.
 • Fomentaran el turisme cultural: Monestir i Cal Quitèria.
 • Entitats com el CPA han de rebre suport institucional per la creació d’un espai referent de la rumba catalana.

7.- Esports

 • Faran interlocució i col·laboració efectiva amb els diferents clubs esportius del municipi.
 • Impulsaran l’Esport inclusiu i d’integració.
 • Posicionaran Sant Cugat al lloc que li correspon en matèria esportiva.
 • Plena convivència entre esport de base i d’elit.

8.- Medi Ambient

 • Implantaran més mesures per a la mobilitat sostenible.
 • Bonificaran l’ús de cotxes elèctrics i híbrids.
 • Sant Cugat ha de ser un referent dels municipis generadors d’energia.
 • Treballaran per tenir energia no contaminant.
 • Estalviaran més aigua.
 • Faran una gestió moderna i eficient de residus.
 • Pal·liaran la contaminació lumínica.
 • Vetllaran per Collserola i la Serra de Galliners

9.- Animals

 • Crearan l’Oficina Municipal de Protecció Animal i un Centre de protecció animal en coordinació amb les protectores que ja estan treballant.
 • Ajudaran en la coordinació i econòmicament les persones que s’ocupen de les colònies de gats.
 • Faran campanyes d’ajut a l’esterilització de gats i gossos.
 • Posaran en marxa més mesures d’informació i sensibilització.
 • Ordenança més rigurosa en les sancions pels incívics

10.- Civisme

 • Posaran en marxa un Centre de Resolució de Conflictes: mediació/arbitratge.
 • Aplicaran mesures dràstiques contra l’incivisme.
 • Fomentaran l’educació i el civisme des de les escoles.
 • Faran campanyes de sensibilització Coordinació de voluntariat.

11.- Regeneració

 • Agilitzaran les gestions: Finestreta única.
 • Més transparència institucional.
 • Escolta activa i diàleg permanent amb la totalitat d’agents privats del municipi.
 • Implantaran un Cicle de debats amb associacions i entitats.
 • Repensaran els processos participatius per a una major participació ciutadana

12.- Famílies

 • Millora incentius a famílies monoparentals, nombroses i baix nivell socioeconòmic.
 • Incentivaran fiscalment el teletreball.

13.- Gen gran

 • Impulsaran projectes intergeneracionals
 • Posaran en marxa el projecte “Vida als anys”.
 • Elaboraran el Pla d’Aadaptació Funcional.
 • Model de col·laboració públic/privat.
 • Alliberaran espais per a noves residències.
 • Interrelació amb les persones grans per garantir la memòria viva, de la mà de les noves tecnologies

14.- Joventut

 • Promocionaran el teixit associatiu i promouran la cultura d’oci per a joves.
 • Fomentaran el Voluntariat.
 • Fomentaran Borsa de pisos compartits.
 • Reaprofitament dels equipaments per aquells joves que vulguin fer activitats no reglades.
 • Elaboraran un Pla de Comunicació per tal arribar als joves amb inquietuds empresarials.
 • Milloraran el servei de comunicació amb els joves per inquietuds solidàries i de cooperació.
 • Adaptaran el Pla de Comunicació Municipal al col·lectiu de joves.

En el següent enllaç, trobaràs tot el programa electoral complet d’Units per Sant Cugat

Feu un comentari