Els principals punts del programa electoral del PP

20/05/2019 – Josep Lluís Silva

El PP es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig a Sant Cugat amb el candidat Alvaro Benejam i un programa basat en els nous eixos del Programa Marc per a les Municipals i Autonòmiques del Partit Popular:

Alvaro-Benejam-PP-eleccionsgenerals

Publicitat

 

1.- Compromesos amb l’enfortiment de la Nació

 • Aprovaran una llei de símbols nacionals que defensi la convivència i la neutralitat institucional. S’agreujaran les sancions per a les autoritats que incompleixin el deure d’exhibir la bandera nacional en tots els edificis oficials o l’obligació que el retrat del Cap de l’Estat presideixi els salons de Plens municipals.

2.- Una revolució fiscal per al creixement econòmic i la competitivitat

Publicitat

 • Elaboraran una política d’importants incentius fiscals dirigida a les empreses altament innovadores basades en tecnologia habilitadora de la Indústria 4.0.
 • En tots els municipis on governi el PP l’IBI se seguirà reduint progressivament fins al mínim legal.
 • Impulsaran el canvi de la fiscalitat per a l’adquisició de nous vehicles. Reformaran l’impost de circulació per als nous vehicles matriculats que es fixarà en funció de les emissions i el consum energètic.
 • Per a aquells ajuntaments que presentin superàvit pressupostari i no tinguin deute, es podran bonificar els impostos locals per al foment de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació. Es prestarà, a més, una especial atenció a grups vulnerables, incloent famílies nombroses, famílies amb fills amb discapacitat, famílies amb dependents a càrrec, pensionistes, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i aturats majors de 52 anys.

3.- Per una economia moderna i avançada

 • Impulsaran les Zones Comercials Obertes a Espanya, per ampliar la llibertat d’horari com a element dinamitzador de les ciutats, potenciant-se el binomi turisme-comerç i fent ús intensiu dels beneficis de la digitalització abans, durant i després de la visita de manera que el turista tingui informació completa de l’oferta i serveis que ofereixen i es potenciï la seva visita i incrementi el consum.

4.- Per una educació de qualitat i en llibertat

 • Garantiran la llibertat d’elecció de les famílies. Eliminaran les zones d’escolarització on n’hi hagi i es donarà prioritat al desig de la família. Treballaran perquè els centres educatius públics i concertats puguin incrementar la seva oferta de places escolars en aquells casos en què sigui inferior a la demanda. Donen suport a la xarxa pública, concertada i privada. Són les famílies les que han de triar el model que desitgin per als seus fills i les administracions atendre aquestes preferències i respectar el caràcter propi de cada centre.
 •  Impulsaran la Formació Professional, tant la Dual com la Bàsica i la Superior, com a instruments clau per a la inserció laboral dels joves i fonamental per a la modernització del teixit productiu.
 • Promouran una adaptació continuada i flexible d’aquests estudis a les necessitats d’un mercat laboral en plena transició tecnològica
 • La promoció i la pràctica de l’esport és fonamental en la formació dels infants i els joves i un hàbit essencial per a qualsevol estil de vida saludable. Donaran suport a l’esport de base i les necessitats dels esportistes des dels seus inici.
 • Promouran iniciatives per facilitar l’obertura dels centres educatius per a l’ús de les seves instal·lacions esportives i activitats complementàries.

6.- Polítiques socials per a la igualtat d’Oportunitats

 • Promouran que les polítiques que s’impulsin des de les administracions públiques tinguin una perspectiva de família.
 • Posaran en marxa oficines municipals d’Ajuda a la Dona Embarassada perquè cap dona deixi de ser mare per la seva situació econòmica, social o familiar. Milloraran la protecció social i les ajudes a joves embarassades i famílies joves, especialment ajudes a la formació i continuació dels seus estudis, adaptant, si cal, temporalment el seu període d’escolarització, de manera que la maternitat no suposi un obstacle.
 • Desenvoluparan plans d’eliminació de barreres en l’entorn urbà. Asseguraran la plena accessibilitat dels pobles i ciutats, tant de l’entorn urbà com dels transports públics i de les instal·lacions esportives.
 • Milloraran la coordinació entre les diferents institucions i administracions implicades en la lluita contra la violència de gènere.
 • Elaboraran des Ajuntaments Protocols específics per a la prevenció, informació i actuació contra l’assetjament de carrer i la violència sexual a les festes populars.
 • Posaran en marxa iniciatives contra l’incivisme dels propietaris d’animals que afecten la convivència, la seguretat i la salubritat de l’espai públic.

7.- Més oportunitats per a les persones

 • Aprovaran plans autonòmics i locals per a la renovació dels vehicles més contaminants. De la mateixa manera impulsaran l’establiment d’un marc regulador per al vehicle autònom. En els municipis, promouran la substitució dels vehicles de transport públic contaminants per altres de zero emissions. Impulsaran la promoció de la mobilitat elèctrica des de l’Administració Pública i dins de la mateixa Administració.
 • Flexibilitzaran les operacions de Regeneració Urbana, per facilitar ajustos d’edificabilitat i d’usos del sòl, tenint en compte la perspectiva d’una major sostenibilitat ambiental i eficiència energètica. Fomentarem la política de rehabilitació de l’edificació en centres urbans.
 • Incrementaran la deducció fiscal als arrendadors pels ingressos derivats de la renda dels lloguers dels habitatges que serveixin de residència habitual, especialment quan els arrendataris siguin joves o majors de 65 anys amb ingressos baixos.
 • Impulsaran l’oferta d’habitatge de nova construcció per a lloguer assequible afavorint fórmules de cooperació publicoprivada, que mantinguin la propietat pública del sòl i garanteixin una millor eficiència dels recursos públics. Els habitatges aniran destinats prioritàriament a famílies amb fills.
 • Impulsaran una línia d’ajuda financera per a, en col·laboració amb les comunitats autònomes i els ajuntaments, facilitar la recuperació dels nuclis històrics. Aprofitaran la convocatòria del 1,5% cultural que es realitza a través del ministeri de Foment per impulsar els projectes de rehabilitació dels edificis històrics.

8- Sostenibilitat amb el futur

 • Enfortiran els mecanismes de col·laboració amb les administracions autonòmiques, entitats locals i la indústria per impulsar accions en matèria de contaminació, clima i energia evitant ruptures de la unitat de mercat i desigualtat entre espanyols.
 • Avançaran en la implantació de recollides separades sobre altres fluxos de residus, que continuen recollint agrupats en la fracció resta, especialment la matèria orgànica.

9.- Reptes globals d’una societat oberta

 • Es considerarà nul·la la inscripció en el padró municipal quan la persona que s’intenti inscriure ocupi il·legalment l’habitatge.
 • Eliminaran les subvencions públiques a les entitats, associacions i grups que donin suport a la ocupació d’habitatges.
 • Dedicaran més esforços de les policies municipals per prevenir l’ocupació d’habitatges, vigilar els pisos ocupats il·legalment, detenir els implicats en aquests delictes i assegurar la convivència pacífica als barris.
 • Impulsaran una Estratègia de Seguretat contra el vandalisme urbà pel dany que causa en comerços, el patrimoni històric, els mitjans de transport i infraestructures.
 • Impulsaran un Pla Especial de Protecció del Comerciant, per evitar la proliferació de les vendes il·legals als carrers de les ciutats, amb mesures de protecció de la seguretat urbana i per combatre les màfies que s’aprofiten dels més necessitats en aquest tipus d’il·lícits. El Pla serà coordinat pel ministeri de l’Interior i en ell estaran presents la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques i municipals.
 • Reformaran el règim d’infraccions i sancions i reforçaran les ordenances municipals, en aquells municipis en què governi el Partit Popular, per lluitar contra el comerç il·legal, les vendes il·legals als carrers i les falsificaciones.Tots els municipis de més de 5.000 habitants hauran comptar amb un Pla de prevenció i lluita contra el comerç il·legal
 • Promouran una Estratègia específica orientada a avaluar i millorar la seguretat en els nous vehicles de transport de les ciutats (patinets, etc.).

En el següent enllaç, trobaràs el document sencer del Programa Marc per a les Municipals i Autonòmiques del Partit Popular.

Feu un comentari