Els principals punts del programa electoral de Sant Cugat en Comú

20/05/2019 – Josep Lluís Silva

Sant Cugat en Comú es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig a Sant Cugat amb el candidat Ramon Gutiérrez i un programa que té quatre punts, d’entre els quals en destaquem les següents propostes:

santcugatencomu

Publicitat

1.- Ciutat habitable 

 • Augmentar els recursos de l’Oficina Local d’Habitatge perquè pugui prevenir els desnonaments i fer un acompanyament a les famílies afectades. Aquest servei impulsarà un procediment de negociació amb els propietaris de l’habitatge en qüestió amb l’objectiu d’aconseguir un lloguer social que impedeixi el desnonament.
 • Ampliar el dret de tanteig i retracteen les transaccions de terrenys de sòl urbanitzat on el promotor no garanteixi un 50% d’habitatge de protecció oficial.
 • Obligar a fer que la reserva del 30% d’habitatges de protecció oficial en sòl no urbanitzable s’ampliï a un 50% i a tot el municipi per a les noves promocions i rehabilitacions. Fer, per tant, que no només s’obligui en els tràmits de planejament i zones no urbanitzades, sinó en tots els tràmits d’atorgament de llicències.
 • Millorar els recursos de la Taula d’Emergències de l’Habitatge, i ampliar el Fons Social d’Habitatge. Garantir que el 15% dels pisos de protecció oficial de PROMUSA vagin destinats a persones en risc d’exclusió social.
 • Promoure l’accés preferent a l’habitatge de protecció oficial a dones víctimes de violència masclista que tinguin un informe tècnic que demostri que han patit maltractament sense necessitat d’haver denunciat o comptar amb una ordre de protecció.
 • Crear una oficina permanent d’assessorament energètic que ofereixi atenció personalitzada en matèria de drets energètics.
 • Aprovar un Pla del centre per valorar els efectes de l’enderrocament d’habitatges antics i les seves repercussions en la densitat i les característiques del teixit urbà i introduir elements correctors.
 • Construir una Xarxa de recol·lectors d’aigües pluvials i recuperar mines d’aigua de la ciutat per aprofitar aquesta aigua per regar jardins i horts urbans.
 • Crear mesures en el barri del Monestir, en especial a l’Avinguda de Cerdanyola, per aturar la progressiva fugida de comerços de proximitat en favor de franquícies i el sector de restauració.
 • Introduir espais de jocs esportius no competitius en els parcs. Introduir també espais d’exercicis de manteniment per a la gent gran al costat dels jocs infantils per educar en la convivència intergeneracional.
 • Oposar-nos a la construcció del Centre Direccional del Parc de l’Alba. Fer una especial oposició a la construcció del Centre Comercia
 • Pressionar a la Generalitat perquè es construeixi la rotonda de Can Barata, llargament reivindicada pel veïnat
 • Eliminar les senyalitzacions iconogràfiques sexistes i establir una iconografia diversa que inclogui les diferents persones que formem aquesta societat.
 • Crear espais comunitaris en zones de nova construcció o barris que ho necessitin que no se centrin en els centres de consum sinó en espais que afavoreixin l’apropiació i el sentiment de pertinença de les persones i reforci la cohesió social i la participació comunitària, espais que afavoreixin la diversitat d’usos i la proximitat per a la reunió de persones.
 • Ampliar voreres i soterrar tots els serveis de cablejat que vagin per l’exterior, en les reurbanitzacions de carrers i obres de reforma.
 • Fer que tots els edificis municipals tinguin com a objectiu el balanç zero (dependències principals, escoles, centres de salut, centres culturals i d’esbarjo, etc.) amb un calendari concret, que s’estengui d’aquí al 2030. Aplicar-ho a tots els nous equipaments.
 • Incloure en els plecs de condicions de contractació la declaració contrastada de la petjada de carboni dels contractistes i la manera d’avaluar-la com a punt important per a les adjudicacions.
 • Crear una agència de l’energia local per pilotar i dirigir les actuacions municipals en edificis i serveis municipals, però també per acompanyar a particulars, comerços o indústria. Col·laborar en fer viable qualsevol projecte de transició energètica.
 • Municipalitzar el servei públic de l’aigua, actualment en mans de Sorea. Prorrogar l’actual concessió a Sorea, ja que la concessió s’acaba aquest any, i al llarg del mandat assolir la municipalització de l’aigua i fer-ne una gestió pública i democràtica.
 • Recuperar el control de la planta depuradora d’aigües del municipi.
 • Revisar el model de separació i de recollida de residus a partir d’experiències de recollida selectiva de residus porta a porta introduïdes de manera participativa en alguns barris i de models més simples de separació.
 • Refer la xarxa d’autobusos públics. Simplificar les línies i fer que xarxa d’autobusos sigui fàcil d’entendre. Reduir línies, i parades i augmentar freqüències de pas, transbordaments i intermodalitat, per tal d’aconseguir un model de transport públic més eficient amb el mateix pressupost.
 • Ampliar les zones d’aparcament de bicicletes i els quioscos de BiciBox a la ciutat.
 • Estendre l’autobús a demanda en aquells barris on l’orografia i la densitat complica molt el pas de l’autobús ordinari
 • Incentivar l’ús del vehicle compartiten centres de treball i per desplaçaments habituals, per disminuir el trànsit urbà i evitar les aglomeracions en hores punta.
 • Establir i consolidar aparcaments dissuasoris per vehicles privats en llocs propers a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat o RENFE, o a les entrades de la ciutat. La xarxa d’autobusos connectarà aquests aparcaments amb el centre de la ciutat no fent necessari l’ús de d’autobusos llançadora.
 • Incorporar pantalles vegetals al costat de les autopistes que travessen Sant Cugat per tal d’esmorteir el soroll dels vehicles que hi transiten
 • Declarar l’emergència climàtica a Sant Cugat i aplicar mesures urgents i dràstiques per protegir el medi ambient per què també en puguin gaudir les generacions futures
 • Emprendre les accions necessàries per fer efectiva la declaració de Sant Cugat com a ciutat amiga de la cultura vegana i vegetariana. Editar una guia de comerços i restaurants amb opcions de consum vegà i vegetarià, garantir aquest tipus d’alimentació en els esdeveniments on col·labora i participa l’Ajuntament i fer pedagogia de la contaminació que genera el consum excessiu de proteïnes animals.

2.- Ciutat cuidadora

 • Impulsar la formació professional, la formació dual i el reconeixement de l’experiència laboral en el Servei d’Ocupació Municipal (SOM) i en col·laboració amb els Instituts i centres de formació professional per garantir l’accés de les persones desocupades i ocupades que vulguin millorar la seva qualificació a la formació professional, prioritzant els col·lectius més desafavorits i/o en risc d’exclusió: dones, persones majors de 45 anys en situació de desocupació de llarga durada i persones migrades amb papers i sense.
 • Impulsar una ocupació de qualitat. El SOM només gestionarà peticions laborals d’empreses que ofereixin un salari superior a 1.000 euros, contractes d’almenys 6 mesos de durada i condicions laborals no discriminatòries. No s’acceptaran ofertes laborals que vulnerin els drets civils; és a dir, que incloguin aspectes de discriminació per raó d’edat, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, pertinença cultural, salut, diversitat funcional o condició econòmica o social o de qualsevol altra índole. Només es tindran en compte aquestes variables en cas que s’exigeixin per poder-se acollir a determinats incentius en la contractació.
 • Crear un segell de qualitat ocupacional, de manera que l’Ajuntament reconegui la responsabilitat social i la generació d’ocupació de qualitat a les empreses proveïdores amb les que treballa. Fer-ho extensible a la resta d’empreses del municipi.
 • Crear plans municipals d’ocupació sostenible en la rehabilitació energètica d’habitatges; en prevenció i gestió sostenible de residus; en suport i enfortiment del teixit comercial de proximitat; en atenció i cura de les persones, especialment infants, gent gran i persones amb dependència; i en foment de l’economia cooperativa i la seva actualització tecnològica. Els plans d’ocupació han d’incorporar, també, activitats formatives com a eina per garantir la millora de la qualificació professional.
 • Crear plans d’ocupació i inserció per a dones víctimes de violència masclista per incorporar-les al mercat laboral i afavorir la seva autonomia personal i econòmica.
 • Crear canals de denúncia davant els casos d’explotació laboral.
 • Crear un punt d’informació i assessorament per a les persones que es dediquen a les cures i al treball domèstic perquè puguin assessorar-se sobre els seus drets laborals i socials.
 • Crear una moneda social per percebre aquest ajut econòmic. Plantegem pagar aquest ajut econòmic en una moneda social que tindrà paritat amb l’euro i podrà ser utilitzada en la xarxa de comerços locals i altres operadors econòmics que l’admetin. D’aquesta manera es fomentarà el comerç local de proximitat i social i es reforçaran els llaços comunitaris de les persones residents en els diferents barris de la ciutat.
 • Crear una oficina permanent d’assessorament energètic que ofereixi atenció personalitzada en matèria de drets energètics.
 • Crear una estratègia contra la feminització de la pobresa i de la precarietat, amb actuacions dirigides a combatre des de diferents àmbits la situació de desigualtat que pateixen les dones. Implantar mesures per atacar-ne els aspectes més estructurals, com ara la discriminació en el mercat laboral, les desigualtats en la distribució de les càrregues de cura i del treball domèstic, l’accés a l’habitatge o la millora de l’estat de salut.
 • Crear un programa específic, amb dotació pressupostària suficient, de prestacions socials adreçat a les famílies monoparentals amb infants a càrrec i en situació d’atur o precarietat laboral.
 • Municipalitzar l’Atenció Domiciliària.Canviar el model de gestió municipal del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per complir millor els objectius de qualitat de l’atenció domiciliària. Donar la màxima prioritat a les persones usuàries i a les seves famílies i dignificar el treball del personal professional d’aquest servei.
 • Crear un espai al web municipal específic sobre les prestacions socials, per augmentar la transparència i també per desestigmatitzar el seu ús, ja que es podrà conèixer els drets socials d’una manera anònima i independentment de quina sigui l’Administració que les gestiona
 • Incloure el col·lectiu de menors extutelats perquè tinguin accés preferenta l’habitatge, el treball, la formació i les prestacions socials.
 • Acordar amb la Generalitat de Catalunya la construcció d’una segona residència pública per a la gent gran a Sant Cugat.
 • Crear el Consell de Salut, previst a la Llei 15/1990 d’Ordenació Sanitària a Catalunya, com a eina de participació ciutadana en els programes de Salut i en la gestió de les diferents administracions, tant pel que fa a l’assistència en cas de malaltia, com als seus programes de prevenció i promoció de la salut.
 • Controlar i fiscalitzar Mútua de Te r r a s s a, contractada pel Servei Català de la Salut (CATSALUT) per gestionar l’assistència primària, especialitzada i hospitalària de la nostra ciutadania. Donar suport a una atenció primària potent com a garant d’una atenció integral, universal, equitativa i de qualitat. Vetllar per la universalitat de l’assistència.
 • Augmentar el nombre d’escoles bressol de gestió municipal aplicant la tarifació social perquè siguin assequibles per a totes les famílies. Entre tant, promoure un canvi legislatiu per tal d’aconseguir la gratuïtat universal del primer cicle d’educació infantil, incloent en el sistema l’etapa educativa 0-3 anys, amb establiment de criteris pedagògics i professionals comuns a tots els centres d’aquest nivell.
 • Adherir l’Ajuntament a l’Aliança Educació 360, desenvolupant un diagnòstic compartit de la realitat educativa del municipi, de manera participada i transparent; i establint un pacte local per a l’Educació 360, que defineixi les línies educatives i les prioritats compartides pel conjunt d’agents del municipi.
 • Col·laborar amb els centres educatius per tal de fer viable l’obertura dels seus espais per a activitats comunitàries(patis oberts, biblioteques, gimnasos…)
 • Garantir des de l’Ajuntament un “cistell de gratuïtat” que, més enllà de l’escolarització, procuri per a tot l’alumnat materials, activitats, serveis i altres recursos. Aquesta proposta implica un sistema de discriminació positiva a favor de les famílies que es troben en situació de major vulnerabilitat, incrementant així la política de beques.
 • Instar a la Generalitat a retirar els concerts educatius als centres que segreguen l’alumnat per gènere.
 • Crear una Oficina per a la No Discriminació, dirigit a atendre les vulneracions de drets, amb atenció especial a les discriminacions patides per origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Aquesta Oficina ha d’incloure un Servei d’Atenció Integral que atengui de manera gratuïta i confidencial a totes les persones visquin una situació discriminatòria a la ciutat.
 • Garantir la independència i neutralitat simbòlica de l’Ajuntament envers qualsevol confessió religiosa. Els representants municipals no assistiran com a tals en actes religiosos. Els actes públics seran exclusivament civils. Les confessions religioses estaran obligades a pagar tots els impostos municipals, inclòs l’IBI, que es derivin de la seva activitat.
 • Elaborar un mapa amb els espais més insegurs de la nostra ciutat, amb la participació de les dones -a través de marxes exploratòries i enquestes- i fer propostes de millora amb la il·luminació de carrers, marquesines d’autobús, amb canvis en l’ús de l’espai públic, etc.
 • Estendre la figura dels Agents Cívics i garantir-los una formació adequada perquè puguin ajudar a la resolució de diferents conflictes.
 • Obligar als establiments d’oci nocturn a tenir informació sobre la violència masclista, informant i atenent eficientment a les víctimes d’agressió, seguint protocols preestablerts.
 • Crear una regidoria de Feminismes, amb competències, pressupost i un equip de personal tècnic adequat. Formar al personal de l’Ajuntament en matèria d’igualtat de gènere i establir referents en aquest tema a totes les àrees. Avaluar sistemàticament l’impacte de gènere de totes les intervencions i adaptar els sistemes d’informació perquè donin suport a aquests canvis.

3.- Ciutat en xarxa

Publicitat

 • Reimpulsar el Consell de Cultura. Fer del Consell de Cultura el vertader òrgan de debat de la política cultural santcugatenca i, per tant, un òrgan d’assessorament efectiu de l’Ajuntament. Donar un nou impuls i operativitat a aquest òrgan perquè permeti fer debats en clau de ciutat i que no es limiti a difondre informació municipal.
 • Vetllar perquè la nova Biblioteca central esdevingui un equipament cultural de referència per a tota la ciutadania.
 • Transformar l’actual biblioteca Gabriel Ferrater en un centre de creació artística, amb sinèrgia amb l’Escola d’Art Municipal.
 • Reformular l’ús de Can Quitèria, incorporant una perspectiva sociocultural més àmplia, fent que passi de ser un equipament específic a un de multifuncional.
 • Aprovar l’abans possible el Pla d’usos del Conjunt Monumental del Monestir. Vetllar per que l’actual Comissió Gestora tingui cura dels projectes que hi ha en marxa: des del Pla director global elaborat per la Generalitat, a la restauració de les muralles, passant per altres projectes més concrets.
 • Apostar perquè la Unió, més enllà de ser l’aixopluc de les entitats que la conformen, tingui una sala de teatre autònoma amb programació pròpia i amb cabuda preferent dels grups de creació locals
 • Instal·lar Wi-Fi lliure als equipaments i parcs municipals, fomentant l’accés a internet amb l’activitat d’oci i cultural.
 • Continuar la tasca de revisió completa del nomenclàtor per garantir que estigui lliure de referències a la memòria de l’esclavisme, el franquisme i el feixisme. En aquest sentit, cal tenir en compte l’informe presentat pel Grup d’Estudis Locals el juny del 2017.
 • Atorgar a les empreses que compleixin criteris socials i ambientals justos (sous dignes, contractació estable, salut laboral, participació) un segell municipal de qualitat. Fent de Sant Cugat un referent en empreses compromeses socialment
 • Promoure l’emprenedoria social com a element de lluita contra la precarietat i fomenta alhora l’autoocupació de dones i eI lideratge femení.
 • Protegir els comerços tradicionals i emblemàtics de la ciutat, mitjançant ajuts i plans especials que afavoreixin la diversitat, la proximitat i la qualitat estètica, en la direcció que estableix la Carta Europea de la petita empresa o “Small Business Act”.
 • Crear una moneda local que promogui un desenvolupament sostenible del municipi, tot dinamitzant els comerços i el consum de proximitat, com també l’apoderament de les persones, augmentant la cohesió social i disminuint la petjada ecològica.
 • Destinar l’1% del pressupost municipal per a la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans. Tal i com demanen les entiats de la Xarxa Solidària.
 • Vetllar perquè cap persona amb diversitat funcional quedi exclosa de la pràctica esportiva.
 • Cobrir les pistes a l’aire lliure per facilitar el seu ús permanent
 • Acabar el nou complex esportiu de Mira-sol durant aquest mandat municipal.
 • Aprofitar els espais lliures de la zona esportiva municipal La Guinardera per a les noves necessitats de les entitats esportives. Renovar la gespa del camp poliesportiu de la Guinardera i ampliar els magatzems de material esportiu i el gimnàs.

4.- Ciutat compartida i democràtica

 • Tornar a anomenar als òrgans de participació territorial com a Consells de Districte.
 • Crear una figura de l’Assemblea de Barri per a nuclis concrets que es puguin veure absorbits o minoritzats dins el seu Consell de districte, i que el seu aïllament de la resta de la ciutat ho justifiquin. Aquestes assemblees no estarien formades per entitats del barri sinó que es farien convocatòries obertes a tota la ciutadania, i estarien moderades per la presidència i la vicepresidència del Consell de referència.
 • Afrontar el debat d’una EMD per a la Floresta, posant sobre la taula que, amb la legislació actual una EMD no seria possible. Apostem per un model territorial i de funcionament semblant al dels Consells de Districte de la ciutat de Barcelona..
 • Assegurar que un mínim del 5% del pressupost municipal sigui assignat a projectes escollits mitjançant processos de participació ciutadana
 • Crear el Consell de la Gent Gran de Sant Cugat, per tal d’establir un marc de treball comú en totes aquelles qüestions que els afecten com a col·lectiu
 • Fer i publicar Cartes de Serveis de tots els serveis públics de l’Ajuntament adreçats a la ciutadania, amb l’objectiu de difondre els compromisos de qualitat de les prestacions que ofereixen els diferents departaments municipals, així com establir el marc en el qual es desenvoluparan, la seva avaluació i millora.
 • Habilitar un espai visible i fàcil de localitzar al web municipal on hi apareguin tots els acords aprovats en el ple i el seu estat d’execució i terminis previstos.
 • Publicar al web municipal l’agenda de l’alcaldessa o alcalde, la dels regidors i les regidores amb cartera, els currículumsdels regidors, regidores i personal directiu i de confiança i les seves retribucions.
 • Crear una Oficina d’Anticorrupció Municipal amb la funció de gestionar un sistema de denúncies anònimes i ordinàries de la ciutadania i del personal de l’Ajuntament Dotar aquesta oficina de competències per fer seguiment de tots els processos susceptibles de patir situacions de corrupció: la selecció de personal, la contractació pública, l’atorgament de subvencions, permisos i/o llicències, l’actuació policial i les qualificacions urbanístiques, entre altres.
 • Canviar el nom de la institució per “Sindicatura de Greuges”, a fi d’utilitzar un llenguatge inclusiu per una institució que vetlla pels drets humans de proximitat de tota la ciutadania.
 • Fer un procés de convocatòria pública per escollir el Síndic o Síndica, amb la implicació de les entitats veïnals i de la ciutadania en els processos de selecció. Aquest procés participatiu d’elecció es regularà en un nou reglament.
 • Elaboració un nou reglamentde la Sindicatura de Greuges que contempli aquests canvis i garanteixi la independència i l’autonomia de la institució i evitar d’aquesta manera la ingerència de l’Administració local.
 • Prioritzar la realització dels serveis des de la mateixa estructura organitzativa i evitar el recurs excessiu de l’externalització.
 • Reivindicar un nou model de finançament municipal basat en el repartiment dels recursos i el dèficit en funció de les competències reals, mitjançant una major participació en els tributs de l’Estat (IRPF, IVA i un marge de dèficit pressupostari equivalent a l’1% del PIB) i la lleialtat institucional (pagament dels deutes de la Generalitat, compliment dels convenis signats amb altres ens locals, etc.), que doti els ajuntaments de marge de maniobra suficient per decidir políticament sobre les prioritats dels municipis.
 • Elaborar i executar els pressupostos municipals sota els principis d’equitat, universalitat dels serveis públics i gestió racional de la despesa. En aquest sentit, defensem una tarifació social que repercuteixi en les rendes més altes i una reforma de l’IBI que permeti modular el seu impacte a les famílies en funció de les seves capacitats reals.

En el següent enllaç, trobaràs tot el programa electoral complet de Sant Cugat en Comú

Feu un comentari