Consulta si t’ha tocat formar part de les meses per al 12-M a Sant Cugat

(15/4/2024 – Redacció)

L’anomenat Ple d’Insaculació ha determinat els membres que formaran part de les meses electorals en les eleccions al Parlament del proper 12 de maig a Sant Cugat. Les persones que seleccionades rebran una notificació per correu, però ja podeu consultar si formeu part d’una mesa en aquest enllaç.

Els ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona, elegeixen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de la mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys. S’exclouen els electors que fan 18 anys entre la data del sorteig i la data de celebració de les eleccions.

Publicitat

Els càrrecs de president o de vocal de mesa són obligatoris i el seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Qui està exempt de formar part de la mesa electoral?

Des de la data de la notificació, les persones designades membres de mesa disposen d’un termini de 7 dies naturals per presentar les al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència.

Publicitat

Són causes justificades per formar part de la mesa, que en tot cas cal acreditar amb documents:

 • La situació de discapacitat reconeguda.
 • La condició de pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
 • La incapacitat temporal per al treball.
 • La gestació a partir dels 6 mesos d’embaràs i el període corresponent de descans per cuidar el menor.
 • L’internament en centres hospitalaris o penitenciaris.
 • La condició de víctima acreditada d’un delicte que comporti una resolució judicial que imposi pena d’aproximació, quan el condemnat es trobi inscrit en el mateix col·legi electoral que la víctima.
 • Haver format part d’una mesa electoral en un mínim de 3 ocasions al llarg dels darrers 10 anys, sempre que es garanteixi la constitució de la mesa electoral.
 • La cura del lactant per part dels seus progenitors, adoptants, guardadors o acollidors.
 • La cura, per raons de guàrdia legal, de menors de 12 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 • La cura de familiars de fins a segon grau de consanguinitat que, per causa de l’edat, accident o malaltia, no puguin valer-se per si mateixos.
 • La condició d’inelegible per ser diputat d’acord amb la llei electoral.

La JEZ ha de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies i comunicar-ho a la persona interessada.