Com i quan s’ha de pagar el Tribut Metropolità 2020?01/12/2020 – Redacció /

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMBgira des de l’any passat a Sant Cugat, i la resta de municipis de la segona corona metropolitana, el rebut del Tribut Metropolità (TM). Un impost que serveix per finançar actuacions en l’àmbit de l’espai públic i en matèria de mobilitat.

Qui cobra aquest tribut?

L’Àrea Metropolitana de Barcelona és l’administració que el cobra íntegrament i qui gira un rebut als santcugatencs i santcugatenques.

Com es calcula?

La base imposable de l’impost és el valor cadastral (suma del valor del sòl i de la construcció) del bé immoble que es grava. Aquest valor és fixat pel Ministeri d’Hisenda a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari (és diferent del que figura en l’escriptura o el que ha pagat el comprador).

L’Ordenança fiscal reguladora estableix el tipus impositiu, les reduccions i bonificacions corresponents.

Publicitat

Taula Tercer Sector


  • La quota íntegra de l’impost s’obté multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu: valor cadastral x tipus impositiu = quota íntegra.
  • Si el bé immoble gaudeix de reduccions i bonificacions, s’han de restar de la quota íntegra per obtenir la quota líquida: quota íntegra – reduccions – bonificacions = quota líquida.
  • En el cas que no existeixin bonificacions o reduccions, la quota íntegra és igual que la quota líquida.

L’ordenança estableix l’exempció dels habitatges que constitueixin primera residència i que no superin el valor cadastral de 45.389,47 €. Aquest import és de 72.033,78 € en aquells municipis que van fer la revisió cadastral durant l’any 2012.

Qui ha de pagar el Tribut Metropolità?

Estan obligats a pagar aquest tribut les famílies que siguin titulars d’un bé immoble, ja que el tribut es calcula a partir del valor cadastral d’aquests béns. Per tant, tots aquells santcugatens i santcugatenques que siguin titulars d’un dels següents drets sobre un bé immoble en l’ordre que s’estableix:

  • D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o els serveis públics a què estiguin afectes
  • D’un dret real de superfície
  • D’un dret real d’usdefruit
  • Del dret de propietat
  • Habitatges amb valor cadastral superior als 45.389,47 €

Quan s’ha de pagar?

El període per abonar aquest tribut està obert fins al 30 de desembre de 2020 per al municipi de Sant Cugat (segona corona). El pagament és anual i es pot fer a través de les entitats bancàries o al portal de l’AMB del tribut metropolità amb una targeta de crèdit. Al web http://tributmetropolita.amb.cat/ es pot consultar tota la informació, així com preguntar altres dubtes a informaciotributaria@amb.cat i al telèfon 93 506 97 56

Deixa un comentari