Dental Valles Banner

Els principals punts del programa electoral d’ERC-MES


20/05/2019 – REDACCIÓ /

ERC-MES es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig a Sant Cugat amb la candidata Mireia Ingla i un programa que té set punts, d’entre els quals en destaquem les següents propostes:

1.- La ciutat republicana. La qualitat democràtca i el bon govern

 • Elaboraran un codi ètic, de conducta i de bon govern de l’Ajuntament de Sant Cugat que reguli els comportaments i els compromisos dels càrrecs electes, del personal directu i dels càrrecs de confança, la relació del govern amb elpersonal treballador i les relacions de l’Ajuntament amb la ciutadania. Aquest codi s’elaborarà de manera consensuada i participativa en el si de la corporació i haurà de comptar amb mecanismes de seguiment, de regulació, d’avaluació i de retorn a la ciutadania
 • Com a element de transparència de la gestó municipal, es comprometen a retre comptes de manera periòdica i a comunicar-ho a la ciutadania.Presentaran, en un termini no superior a tres mesos des de la finalització de cada exercici pressupostari, per a la seva publicació, un informe de les principals actuacions realitzades, que ha de contenir almenys:
  • El grau de desenvolupament del Programa d’Actuació Municipal.
  • La llista dels programes i projectes desenvolupats, tant sectorials com territorials, amb indicació del seu cost.
  • La quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en el territori i la població, desagregada per sexe sempre que sigui possible.
  • La valoració de la situació de les inversions realitzades.
  • Les desviacions pressupostàries i mecanismes de correcció utlitzats.
  • L’estat de les mocions aprovades al Ple
  • Les subvencions a entitats, detallant-ne les actvitats subvencionades.
 • Centralitzaran les compres mitjançant una plataforma electrònica pública per tal de garantir la transparència. Tot el procés serà públic i la ciutadania podrà fer-ne el seguiment mitjançant aquesta plataforma.
 • Impulsaran consultes populars periòdiques sobre grans temes generals deciutat o de barri i sobre el grans temes sectorials. Amb aquest efecteavançarem en l’impuls del vot electrònic.
 • Propugnaran que la presidència dels consells de barri sigui escollida pels representats dels partits mitjançant el vot ponderat en funció dels resultats obtinguts en el mateix barri. També defensaran l’existència d’una vicepresidència escollida d’entre les associacions del barri.
 • Canviaran la lògica actual en el model de subvencions de tal manera que les entitats puguin rebre la subvenció o una part d’aquesta abans de realitzar l’acció per a la qual se sol·licita la subvenció.

2.- La ciutat cohesionada

 • Crearan la Targeta Ciutadana, un instrument electrònic que facilitarà la disposició d’informació indicativa sobre la la situació de renda i patrimoni. Aquesta informació podrà ser utilitzada per a l’aplicació de beneficis fiscals a preus públics.
 • Instaran la construcció d’un equipament hospitalari que disposi dels serveis d’urgències generals, de cirurgies pediàtriques 24 hores, de cirurgies menors ambulatòries i de cirurgies majors ambulatòries.
 • Eliminaran les barreres arquitectòniques del municipi.
 • Garantiran la presència de dones en tots els torns de la policia local i també la formació de tot el cos policial en perspectva de gènere.
 • Incorporaran un fons documental i material sobre diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere a la biblioteca central Gabriel Ferrater, a la biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona i a la biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori, així com a totes les biblioteques dels diferents centres educatius de la ciutat.
 • Estudiaran algun tipus de bonificació per als comerços que promoguin el comerç just.
 • Instal·laran “Pedres de la memòria” (en alemany, Stolpersteine) per cada una de les víctmes de l’holocaust nazi a la nostra ciutat.
 • Crearan la regidoria de “Benestar Animal” amb l’objectu d’impulsar d’una manera compromesa i eficaç tot el programa de Benestar animal d’ERC, que inclou, entre d’altres:
  • Proposen la creació d‘un refugi d’animals de titularitat pública que necessàriament caldrà consorciar amb més d’un municipi. Determinaran quin és el millor model de gestó atenent a criteris d’eficàcia i cercaran finançament supramunicipal.
  • Posaran l’accent en l’esterilització massiva de les colònies de gats, tenint en compte que calculen que la població actual d’aquests animals a la zona és de 1000 gats.
  • Crearan més zones d’esbarjo per a gossos i milloraran les existents. No només calen més pipicans, sinó que cal que siguin millors: que tinguin unes tanques més bones, que tinguin més espai i que comptin amb un paviment millor. També caldrà analitzar en tot moment quina és la superfcie més adequada.
 • Compliran la normatva vigent pel que fa a la inscripció al padró, amb especialatenció a la que fa referència a l’empadronament sense domicili fx. Emprendran mesures actives per facilitar l’empadronament d’aquelles persones que viuen en domicilis dels quals no són propietaris ni titulars de contracte de lloguer.
 • Garantiran que Sant Cugat sigui un municipi laic on alhora es garanteixi el dreta la llibertat religiosa, de creença i de convicció a tota la ciutadania.

3.- Ciutat Viva

Publicitat Dental Valles Banner
 • Ampliaran el nombre de places d’escola bressol per respondre a les necessitatsdels ciutadans.
 • Obriran les escoles als barris i districtes per tal de permetre la utilització de les instal·lacions escolars per a un ús esportu. També serà possible utlitzar-les com a aules d’estudi i perquè les entitats que no tenen un espai específc hi realitzin activitats. Facilitaran espais polivalents de les escoles per resoldre les mancances d’espais que hi ha al municipi sense interferir en el normal desenvolupament de les actvitats del centre.
 • Crearan l’Institut de Cultura de Sant Cugat, un organisme autònom, eficaç, eficient i amb capacitat de gestó. Així, reformularan l’actual departament i el redimensionaran en paral·lel al nou salt cultural que ha de fer la ciutat. El nou institut estarà a l’alçada de les demandes culturals i serà adaptable als canvis. Tindrà un personal polivalent que aclarirà les interlocucions i que farà un acompanyament real al servei de les entitats i les iniciatves. L’institut estarà adaptat al seu funcionament i a la seva agenda quotidiana i facilitarà la conciliació. Aquest nou òrgan ajudarà a eliminar els “passadissos” i els “cafès informals” i atorgarà un caràcter seriós a les relacions entre l’Ajuntament i les entitats. Serà, en definitiva, un instrument que facilitarà l’acció cultural i hi donarà coherència.
 • Proposan un increment significatiu del pressupost destinat a cultura que en tot cas haurà d’estar per sobre de l’1,5 % del global del pressupost municipal.
 • Vetllaran perquè els espais buits o aturats de la ciutat siguin oferts a les entitats i a la ciutadania perquè s’hi desenvolupin projectes culturals.
 • És necessari apostar pel cinema i pel cinema de “qualitat”. Promouran iniciatives per tal d’ubicar un cinema al centre de Sant Cugat, un espai accessible per a tothom. Aquest cinema seguirà el model dels cinemes Verdi de Barcelona: hi impulsaran cicles de producció i explotació local i apostaran pels formats “no comercials”.
 • Revisaran i modifcaran el model de gestó i dinamització del TeatreAuditori: garantiran la paritat en la producció d’espectacles, obriran la decisió de la programació a la ciutadania i garantiran un percentatge de la programació a la iniciatva ciutadana, especialment al sector juvenil.
 • Donaran un ús cultural a les masies, als edifcis i als espais en desús de la ciutat a fi de potenciar els espais culturals i de possibilitar la conservació del patrimoni (un exemple d’això seria la Masia de Can Canyameres).
 • Revisaran i adequaran el Pla d’Usos del Monestir adequant-lo també a un ús social, cultural i ciutadà.
 • Crearan un “carnet de cultura” tot introduint la tarifació social en l’àmbit cultural: cal que el preu no sigui una barrera que impedeixi l’accés a la cultura.
 • Crearan per a persones amb alguna discapacitat o amb necessitats especials,un carnet d’esport adaptat que facilit la gratuïtat o els descomptes en la pràctica esportiva a les instal·lacions municipals.

4.- Ciutat dinàmica

 • Per tal d‘incentvar la dinàmica comercial, impulsaran una reducció del 90% de la taxa d’escombraries el primer any d‘obertura del comerç.
 • Reduiran un 30% la taxa d’escombraries a aquells comerços amb responsabilitatsocial. D’aquesta manera promouran que el comerç local participi activament en accions que beneficiïn entitats i col·lectius de la ciutat.
 • Aplicaran un augment del pressupost de suport al comerç local de proximitat destinant el 15% de la recaptació de l’IBI comercial a campanyes de foment del comerç de proximitat.
 • Implantaran una subvenció per a la modernització dels comerços. La subvenció serà de fins a un 50% del pressupost de la despesa, amb un màxim de 2.000 euros per comerç.
 • Impulsaran dos premis bianuals de 6.000 € a les millors iniciatives comercials.
 • Promouran la creació d’un “recinte fral” a la nostra ciutat, a fi de que pugui captar seus de fires sectorials amb reclam internacional.
 • El plans locals d’ocupació han de ser una eina adreçada als col·lectus de més difícil inserció laboral i no una eina per cobrir necessitats de contractació dels ens territorials. Ha de ser un pont entre una situació temporal de desocupació i el món laboral, i per això, han d’anar acompanyats d’un programa de formació i inserció que garanteixin que aquests plans, anomenats actualment de Treball i Formació, garanteixen el dret subjectu a l’ocupabilitat dels qui hi partcipen, així com la seva inserció efectva.
 • Aproftaran les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a activitats promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació de persones aturades.
 • Promocionaran la fra anual local d’iniciatves d’Economia Social Solidària.
 • Destinaran un percentatge de l‘IBI industrial del sector pharma/biotech a una iniciatva que assessori i impulsi propostes que vetllin per crear spin-ofs/start-ups destinades al desenvolupament del sector salut a la ciutat.
 • Codesenvoluparan, en una iniciativa publicoprivada, la Casa de la Ciència i laTecnologia a Sant Cugat, un espai de treball i creació on s’hi faran exposicions científiques, divulgació del coneixement i aproximació de la ciència al carrer.

5.- La Ciutat Verda i Sostenible

 • Establiran un pla ciutadà per al “Residu Zero” que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per avançar cap aquest objectiu.
 • Promouran la creació d’un banc de roba municipal.
 • Milloraran també la recollida selectiva, promouran campanyes que fomentin l’ús i optimitzaran els horaris i les ubicacions dels punts de recollida de residus domèstics i comercials.
 • Ampliaran el nombre de punts de recollida d’oli usat domèstic.
 • Crearan una ofcina de sostenibilitat que vetlli pel seu compliment.
 • Promouran, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement ia la conscienciació ambiental de la ciutadania.
 • Impulsaran campanyes amb el contingut: “Millor renovat que nou”.
 • Es declararan “Ajuntament sense plàstic.
 • No permetran cap nova construcció a Torre Negra. Estan convençuts que esguanyarà la batalla judicial i que la ciutat podrà gaudir del pulmó verd que suposa Torre Negra.

6.- La Ciutat i la Convivència

Publicitat
 • Faran un pla de xoc per impulsar i accelerar la creació de més habitatges assequibles, doblant el pressupost que actualment s’hi destina i mantenint el criteri que vam impulsar fa 4 anys on proposàvem que el 100% dels nous habitatges públics siguin de lloguer.
 • Un cop s’aprovi el Decret Llei 5/2019, de mesures urgents per millorar l’accés al’habitatge, tramitaran una Modifcació de PGM semblant a Barcelona, amb la obligació de fer la reserva mínima del 30% d’HPO.
 • Crearan el registre municipal de solars sense edifcar o en desús, per tal de poder emprendre les mesures o polítques que calgui en cada moment (taxa per habitatges en desús, expropiacions, etc)
 • Penalitzaran els habitatges buits en mans d‘institucions bancàries. Aplicaran una taxa especial als habitatges desocupats després d‘una execució hipotecària.
 • Implementaran, tot dotant-lo dels recursos adequats, un programa d’ajudes econòmiques directes i temporals per fer front a les despeses d’habitatges (pagaments del lloguer, hipoteques, rehabilitacions, entre d‘altres) per aquells casos límits i urgents, que serveis socials i el servei de mediació determinin.
 • Posada en marxa d’un sistema de bicing de gestó municipal (o gestó mixtapúblic/privada). Ha de ser bicicleta elèctrica i ha d’anar acompanyat de la creació de “carrils verds” entre La Floresta, Valldoreix i Mirasol amb el Centre (actualment hi ha carrils bici per l’oci de cap de setmana, insuficients com a carrils de mobilitat diària per les persones).
 • Creació/ampliació dels pàrquings de l’estació de Mirasol, Valldoreix i Volpelleres. En aquest context, entenen també necessari la reserva de places de pàrquing exclusives per a dones (en zones més segures i properes a l’estació).
 • Per la circulació de vehicles, increment de les zones on la velocitat es limita a 30km/h. També, millora de la senyalització dels badens.
 • Incrementaran capacitat i freqüència del FGC. Posada en marxa d’un tren nocturn entre Sant Cugat i Barcelona.
 • Redissenyaran la presència de RENFE a Sant Cugat: construcció de l’estació d’interconnexió a Volpelleres, funció de l’estació de Coll-Favà,etc.).
 • Reduiran el preu dels túnels de Vallvidrera als residents.
 • Redimensionaran la plantlla de la policia, cercant obtenir les ràtos aconsellades de policies per habitant. Convocaran anualment totes les places que siguin possible dins de les limitacions imposades des de l’estat, en vista d’aconseguir aquesta ràto.
 • Establiran un sistema de càmeres de vídeo vigilància amb els següentsparàmetres:
  • Integració del sistema amb la Base de Dades de Senyalaments Nacionals(BDSN). Detecta vehicles “marcats” i permet una reacció ràpida i preventiva dels efectus.
  • Instal·lació de “xarxa” a les principals entrades i sortides del municipi.
  • Sistema de detecció de matrícules.
  • Promouran els sistemes de videovigilància menys invasius en la intimitat de les persones i retraran aquelles càmeres de seguretat amb sistemes ja obsolets o excessivament invasius.
 • Estabilitzaran la plantlla d’Agents Cívics de manera definitiva i en un procés deformació continuada.
 • Com a ciutat amb un 40% de zona forestal, crearan un cos de Policia Forestal per patrullar per aquestes zones i preveure, en col·laboració estreta amb ADF, els delictes mediambientals.

7.- Barris i EMD

 • Desenvoluparan noves àrees de centralitat al barri de La Floresta: Plaça del Centre, CurvaEmeterio Escudero (Pla de les Sardanes/Vallvidrera), Espai Estació, etc.
 • Treballaran per ubicar una biblioteca a La Floresta i la vincularan amb aquests nous espais de centralitat.
 • Implementaran un espai, residència o centre de dia per a la gent gran.
 • Impulsaran la construcció i la fnalització del Complex Esportiu Mira-Sol.
 • Augmentaran el nombre de càmeres de seguretat a l’estació de Les Planes.
 • Demanaran la instal·lació d’un centre de dia per la gent gran que viu sola a Les Planes.
 • Recuperaran el Consell de la Vila i el dotaran d’eines per tal que esdevingui el catalitzador de les polítques de partcipació ciutadana a Valldoreix.
 • Parlaran amb TVSC per fer que l’EMD disposi d’un espai periòdic per informar de les qüestons que afectin Valldoreix.
 • Identifcaran adequadament la parada de Bus Nit de Valldoreix.

En el següent enllaç, trobaràs tot el programa electoral complet d’ERC-MES.

 

Deixa un comentari