Dental Valles Banner

Els principals punts del programa electoral de CUP-PC20/05/2019 – REDACCIÓ /

CUP-PC es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig a Sant Cugat amb la candidata Núria Gibert i un programa que té set punts, d’entre els quals en destaquem les següents propostes:

1.-Principis Polítics

 • Aprofundiment en la democràcia participativa.
 • Per un Sant Cugat integrador i socialmentigualitari
 • Cal fer dels municipis un els principals motors en la reconstrucció nacional dels Països Catalans
 • Per un desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible
 • La dinamització del teixit associatiu i la promoció de l’autoorganització ciutadana

2.- Model territorial i model urbà

 • Crear una auditoria urbanística de la ciutat.
 • Tancar el planejament dels espais pendents sense augmentar les zones residencials (Can Fontanals).
 • Treballar per a definir una ciutat compacta i ecològica: fomentar la conversió dels habitatges unifamiliars en bifamiliars mantenint la fesonomia de planta baixa+2 i la propietat vertical. Afavorint així la redensificació dels barris i l’adquisició d’immobles per part de cooperatives.
 • Assessorar a llogaters sobreels seus drets. També sobre clàusules il·legals abusives, proporcionant assessorament jurídic a través de l’oficina Local de l’Habitatge.
 • Crear noves promocions d’habitatge de protecció oficial. Tots els habitatges seran en règim de lloguer.
 • Obligar les promocions privades a fer un 30% de les noves construccions de lloguer social.
 • Gravar els pisos buits en mans dels bancs que no estan en el mercat immobiliari.
 • Apostar per la masoveria urbana i fer esforços per apropar demandants amb ofertants oferint avantatges fiscals als segons.
 • Reconèixer el projecte de masoveria urbana “6 Claus” com la mostra que, en el municipi, hi ha una necessitat creixent de satisfer el dret a l’habitatge. Dret que no es pot fer efectiu a través del mercat immobiliari.
 • Revisar i modificar els criteris d’accés a l’Habitatge de protecció oficial perquè atengui a qui més ho necessita. Rebaixar els topalls màxims i els mínims.
 • Pagament de lloguer protegit en funció de la renda
 • Ampliar l’obligació del 30% a llicències urbanístiques d’obra i de rehabilitació. Amb el “tanteig i retracte” només s’actua sobre els solars en procés de compra-venda. Cal obligar a totes les promocions que es construeixin a destinar el 30% a habitatge públic de lloguer.
 • Apujar l’IBI per finançar el municipi fent-ho amb proporcionalitat segons les rendes per la via de la bonificació.
 • Elaborar una regulació dels habitatges d’ús turístic (HUT) a la ciutat, limitant o paralitzantla concessió de llicències mentre existeixi la greu necessitat d’habitatge de lloguer a la nostra ciutat, limitant la ubicació dins un mateix edifici, carrer o barri, exigint resposta afirmativa de l’ajuntament per aconseguir iniciar l’activitat i pels grans tenidors d’habitatges destinats a aquests usos, exigir en tot cas destinar un percentatge o nombre proporcional a lloguer social.
 • Estudiar i implementar un canvi a PROMUSA per tal que pugui donar complimenta l’objectiu essencial de facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans de Sant Cugat, amb un aprimament del cost estructural.
 • Facilitar aparcaments dissuasius gratuïts als afores de la ciutat per descongestionar el centre, connectats estratègicament mitjançant la xarxa de transport públic.
 • Suprimir les barreres arquitectòniques, especialment als districtes. Pressionar a les empreses que obstaculitzen el pas a les voreres
 • Ampliar els horaris de les línies d’autobús urbà per a facilitar les connexions amb els darrers serveis dels FFCC i garantir-ne l’adaptació a persones amb mobilitat reduïda.
 • Coordinar les línies d’autobús urbà perquè estiguin connectades amb les estacions de FFCC i RENFE, afavorint el transbordament entre diferents tipus de transport públic (com passa a Valldoreix) creant una malla de transports públics. Les línies d’autobús haurien de passar per les estacions de tren i anar als punts de més freqüència de pas com els mercats, CAP, equipaments culturals i esportius o escoles. Les rutes d’autobús serien més curtes i més eficients. D’aquesta manera l’usuari podria fer-se la ruta a mida combinant diferents mitjans i estalviant temps.
 • Crear una targeta de tren de resident del municipi que permeti agafar-lo entre les estacions del terme municipal sense haver de pagar.
 • Facilitar la mobilitat des de Mirasol, a l’estació de RENFE de Rubí.
 • Eliminar la zona taronja de Can Sant Joan.
 • Desplegar el camí escolar a La Floresta.
 • Construir una cotxera al terme municipal que eviti llargs desplaçaments fins a capçaleres a l’inici de serveis i que permeti els relleus immediats en cas d’avaries durant el servei.
 • Millorar el ferm de la via pública, actualment ple de forats a moltes zones de la ciutat, que malmeten tots els vehicles de la vila, apostant per asfalts anti soroll.
 • Revisar el model actual de línies i recorreguts per a fer les millores necessàries, mentre endeguem un estudi i sotmetem a participació, un model diferent de xarxa de línies, afavorint recorreguts més curts amb punts de transbordament coordinats, que facin més dinàmic el servei amb freqüènciesde pas més elevades.
 • Desenvolupar i publicitar el servei de parada a demanda per a dones en les hores de foscor i en espais solitaris i estudiar la implementació d’aquesta mesura per altres col·lectius com persones amb mobilitat reduïda, nens i gent gran.

3.- De la democràcia representativa a la democràcia participativa

Publicitat

Taula Tercer Sector


 • Crear el Consell per la Cohesió Social i Territorial de Sant Cugat:es proposa que aquest consell sigui el Consell de Consells i en substitució del Consell de Ciutat. Aquest nou Consell vol articular la participació ciutadana al municipi d’es d’una aposta estratègica per la cohesió social i territorial de les persones i els barris de Sant Cugat. El nou Consell serà el paraigües de tota l’estructura d’espais de participació municipals: consells de barri, consells sectorial, comissions i grups treball ciutadans.
 • Impulsar acords de cogestió d’equipaments públics per enfortir el paper de les associacions i tendir cap a formes de prestació pública més properes.
 • Crear regidories de barri i la figura del tècnic municipal de barri:amb aquesta actuació es vol millorar l’atenció i la gestió de les necessitats i propostes dels barris.
 • Agents Cívics i de Participació: reconvertir la figura de l’Agent Cívic, incorporant a les seves funcions la funció d’Agent que promou la participació: informant, difonent processos i recollint aportacions de la ciutadania a peu de carrer.
 • Crear Assemblees Municipals Obertes. Les Assemblees Municipals Obertes (AMO) són el mecanisme que ha de permetre a la ciutadania incidir en espais de política municipal, de manera que les institucions cedeixin la iniciativa política a la ciutadania mobilitzada i que, alhora, aquesta iniciativa tingui un retorn i una repercussió a les institucions.
 • Realitzar consultes populars com a eines de promoció de la democràcia directa:a nivell de ciutat i a nivell de barri, a més de les que es puguin proposar per iniciativa ciutadana observant els mecanismes recollits al ROM.
 • Possibilitar la presentació de mocions mitjançant la tramitació directa, sense necessitat d’aval o suport d’un grup del consistori.

4.- Cooperar i no competir

 • La municipalització del cicle de l’aigua. I és que només amb una gestió 100% pública i directa pels ajuntaments es pot assegurar un servei universal i de qualitat. Mitjançant la gestió municipal directa del servei de subministrament d’aigua podem garantir que guanyem drets
 • La municipalització i el replantejament del tractament dels residus i dels serveis municipals (neteja, ecoparcs, etc) és imprescindible per una gestió no explotadora del medi ambient.
 • Escoles bressol municipals per garantir la socialització d’una part de les tasques de cura que habitualment assumim les dones.
 • Serveis sociosanitaris i de dependència municipals en absència d’una xarxa pública única i no concertada que garanteixi l’equitat d’accés. Les residències, moltes d’elles ja són municipals o on el municipi hi participa juntament amb altres administracions i/o espais privats. En aquest sentit i mentre no es pugui generar un sistema sanitari únic com defensem i de gestió directa, titularitat i provisió 100% pública (integrat pels sociosanitaris i la salut mental) aquests serveis s’han de municipalitzar
 • Posar fre a la concessió de serveis públics a empreses privades. En els casos extraordinaris, qualsevol decisió serà consensuada amb els grups amb representació al ple, els agents socials i les entitats implicades. En aquests casos caldrà prioritzar empreses que fomentin el treball cooperatiu, sostenibles, i que respectin els drets dels treballador.
 • Eliminar els tractes de l’ajuntament amb empreses que fomenten o participen de la precarietat laboral.
 • Crear una oficina de promoció de l’economia social i cooperativa que doni suport a la creació i consolidació d’empreses d’economia social locals. Aquesta oficina hauria d’oferir sessions de suport per a la identificació dels projectes i la seva concreció en el pla d’empresa, així com informar sobre tràmits, normatives i marc legislatiu, ajut, subvencions, i convocatòries d’activitats formatives en economia social, gestió empresarial, comptabilitat, etc.
 • Impulsar de manera decidida la creació d’un viver municipal de cooperatives i d’economia social.
 • Crear el Consell municipal d’economia social i solidària amb l’objectiu que proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica del conjunt de l’economia local.
 • Introduir l’opció del’empresa cooperativa de forma transversal a les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local, dotant-les de pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives i per a la sensibilització respecte al cooperativisme de prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o personal de l’Administració dedicat a la creació d’empresa.
 • Eliminar els obstacles que enfronten els processos de reconversió empresarial i relleu generacional per crear cooperatives. Específicament, crear un fons de garantia i recursos formatius i d’acompanyament per donar suport a les empreses en concurs de creditors amb voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu.
 • Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les empreses cooperatives.
 • Donar suport a l’organització de fires locals i comarcals d’economia social i solidària.
 • Obrir els baixos comercials de protecció oficial per a empreses de l’economia social i solidària.
 • Cooperativitzar l’oferta turística.
 • Redistribuir les dotacions pressupostàries prioritzant les d’acció social.A més cal que aquests serveis s’ofereixin de forma municipalitzada sensedonar peu a la lògica externalitzadora i privatitzadora del mercat.
 • Suprimir o rebaixar les taxes sobre serveis essencials ja que són ingressos que no tenen en compte la renda dels ciutadans i de les ciutadanes i, per tant, tenen una afectació més gran a qui menys té. En qualsevol cas, es podrien establir sistemes de descomptes en funció de la renda.
 • Imposar un recàrrec a l’IBI delshabitatges desocupats.

5.- Polítiques socials

 • Elaborar un mapa educatiu de ciutat.
 • Elaborar un projecte educatiu de ciutat.
 • Proposen la creació d’un Fòrum d’educació com a punt de trobada dels representants de tots els agents implicats o interessats en l’educació (famílies, professorat, alumnat, entitats, administració etc.) des del qual posar en comú les inquietuds i problemes del sector i buscar-ne les solucions. Volen apostar per una administració educativa propera i democràtica, que promogui la participació de tota la comunitat educativa i l’articulació amb el teixit social.
 • Crear un espai de comunicació directa entre tots els agents implicats en l’educació.
 • Redefinir el barems actuals de la tarificació social.
 • Recuperar els suports externs dels quals disposaven les escoles abans de les retallades.
 • Rebutjar el decret de menjadors.
 • Contractar una persona per escola que treballi diàriament a l’aula d’acollida i/o amb alumnes amb necessitats especials
 • Contractar un equip de treball qualificat que serà l’encarregat de coordinar i desenvolupar Aules de reforç per a l’alumnat amb necessitats educatives i/o econòmiques.
 • Treballar amb les entitats esportives de la ciutat perquè desenvolupin activitats esportivesa la tardes per a l’alumnat que no pot afrontar el cost d’activitats extracurriculars
 • Crear convenis amb els esplais i clubs esportius de Sant Cugat per tal de crear un circuit d’activitats fora de l’horari escolar.
 • Treballar conjuntament amb les escoles i instituts perquè les seves instal·lacions tant interiors, com exteriors, puguin ser aprofitades fora dels horaris lectius com a equipaments de barri per a aquelles activitats que siguin compatibles.
 • Recuperar la gestió de l’OME
 • Lligar el transport escolar al transport públic, és a dir que totes les escoles tindran autobús per tal que l’alumnat es desplaci fins al centre educatiu.
 • Garantir, mitjançant el control i les penalitzacions si cal, que totes les escoles, tant públiques com privades, reservin places pels alumnes amb NES, tant a principi de curs per aula com durant el curs a tota l’escola.
 • Vinculara cada centre l’escola bressol, l’escola i l’institut que els pertoqui per tal de garantir el contínuum educatiu.
 • Col·laborar amb els centres públics de la ciutat en la revisió i ampliació de l’oferta actual de Cicles Formatius de Formació Professional.
 • Col·laborar i arribar a convenis amb la Generalitat per tal que a l’Escola d’adults se li cedeixi espais (centres cívics) i, si cal, de provisió de recursos personals per augmentar les places i cursos de formació d’adults.
 • Implementar la tarificació progressiva ( pagament en funció de la renda ) en totes les taxes i serveis municipals.
 • Revisar els criteris d’adjudicació d’ajuts que, en algunes ocasions no es corresponen a les necessitats reals. Un exemple clàssic és el de les famílies nombroses que no forçosament corresponen a famílies que requereixin ajuda pública.ç
 • Ampliar el ventall de persones pensionistes que es puguin beneficiar (segons la seva renda) dels descomptes en el pagament de l‘IBI.
 • Crear la Targeta del pensionista. Aquesta targeta permetria comprar a Sant Cugat tenint uns descomptes amb el comerç local. Els descomptes anirien en relació a la renda de cada persona.
 • Implementar als barris el transport a demanda.
 • Crear un Centre de Rehabilitació local
 • Pressionar a la Generalitat perquè adquireixi l’Hospital General de Catalunya.
 • Facilitar el transport gratuït a les persones malaltes que s’han de desplaçar a les revisions periòdiques de l’ICAM o bé a la Mútua de Terrassa quan resulta impossible anar-hi en tren i metro per raons de salut.
 • Treballar per a la implementació de les urgències pediàtriques 24h i 365 dies a l’any, a Sant Cugat
 • Disposar com a mínim d’un servei d’informació juvenil de dimensió i abast proporcional al nombre potencial d’usuaris, amb capacitat d’especialitzar el seu treball en 2 o 3 àmbits, la situació dels quals expressi una necessitat específica del territori, així com d’un servei o programa de dinamització juvenil que intenti donar viabilitat a interessos i inquietuds específiques dels joves.
 • Crear una Oficina Jove de Treball independent del Servei d’informació juvenil, amb àmplies funcionsi recursos tan econòmics com humans. Garantir l’accés del jovent a un lloc de treball i vetllar per evitar les situacions de precarietat i d’explotació. Promoure punts d’orientació i informació laboral amb perspectiva juvenil.
 • Promoure activitats d’oci no basades en el consumisme sinó que tinguin com a objectiu fomentar la relació entre els i les joves. Reprendre iniciatives com la Nit Més Jove.
 • Crear una borsa de treball juvenil que permeti donar sortida laboral a través de les empreses privades i la contractació pública en empreses públiques, serveis remunicipalitzats
 • Fomentar la contractació de jovent exclusivament en condicions laborals dignes i no precàries. Excloure la contractació a través d’Empreses de Treball Temporal.
 • Impulsar l’esport amateur a tots els nivells esportius, des de els 4 fins els 80 anys
 • Gestionar les instal·lacions esportives públiques íntegrament des de l’administració pública local, amb la participació de les entitats esportives que en fan ús. Posar èmfasi en l’accessibilitat d’aquestes i de les activitats que s’hi realitzin als sectors socials que siguin més susceptibles de nopoder utilitzar-les (per qüestions econòmiques, socials, etc…). Així doncs, instal·lacions com les piscines municipals, seran gestionades pel consistori en comptes de fer-ho una empresa privada com fins ara. Amb aquest model es reduiran els preus d’accés a l’ús de les instal·lacions.
 • Negociar l’ús de l’antic Golf de Can Sant Joan i adequar-ne zones per a la pràctica d’esport a l’aire lliure i ús d’entitats.
 • Establir un planing i temporalitzar la urgent millora d’algunes instal·lacions com el sistema de calefacció del pavelló La Floresta; el sistema de calefacció, els vestuaris i les goteres que hi ha actualment al PAV-2 i l’arranjament de la pista exterior del ZEM Jaume Tubau, entre d’altres.
 • Fomentar activitats esportives sense gènere, esports d’equips mixtes i revaloritzar els equips femenins, com per exemple el korfball o el rugbi flag.
 • Potenciar i reactivar l’activitat de Bitlles catalanes.
 • Crear un nou estudi sobre les necessitats policials de Sant Cugat i que el número de cossos policials i d’agents estigui dimensionat segons el risc real al municipi.
 • Convertir la Policia Municipal en un cos municipal d’assistència, seguretat i informació. A més, formarem la Policia Municipal en l’especialització en delictes ecològics.
 • Implementar la figura dels agents de proximitat.
 • Crear franges de protecció a les urbanitzacions davant d’incendis forestals.
 • Millorar el finançament de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. La subvenció actual de 3000 euros és insuficient,i comparada amb altres associacions, la subvenció hauria d’estar en torn als 10.000 eur.
 • Proporcionar un vehicle nou a l’Associació per tal de poder fer les seves tasques en perfectes condicions, millorant així la dotació actual ja anticuada.
 • Compromís d’arribar a l’1% del pressupost municipal per a cooperació al desenvolupament, la pau, els drets humans i l’educació pel desenvolupament durant la legislatura.
 • Habilitar l’opció de vot virtual en les consultes populars per arribar al màxim de gent possible.

6.- Feminisme i alliberament de gènere

 • Crear espais permanents de cura per als infants als equipaments municipals i disposar personal municipal amb aquesta tasca durant la realització d’activitats institucionals puntuals (espais i horaris d’acollida gratuïts)
 • Redacció d’un nou Pla Estratègic Laboral Integral que fomenti drets laborals que eradiquin la precarietat laboral i la descompensació salarial que pateixen les dones (especialment les que es consideren en risc d’exclusió social)
 • Habilitar espais públics per a l’alletament matern.
 • Fomentar les empreses que adoptin mesures d’accessibilitat i que habilitin canviadors de bolquers mixtos.
 • Evitar l’ús sexista i androcèntric de la llengua als equipaments municipals. Redacció no sexista de la documentació administrativa
 • Clàusula de gènere a les subvencions.
 • Creació de l’Observatori del gènere.
 • Realitzar tallers de gènere permanents, tant a les escoles com als instituts, per treballar rols, estereotips, prejudicis i relacions
 • Incorporar mesures de la Llei catalana 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

7.- Cultura i llengua

 • Derogar l’ordenança de civisme. Es imprescindible canviar el model de relacions entre els diferents agents, partint d’una òptica no restrictiva i posant l’accent en la convivència i el respecte als diferents usos que ha de tenir el carrer, i iniciar un procés participatiu entre els diferents agents implicats.
 • Definir un pla d’usos de tots els equipaments culturals per adaptar les seves funcions a les necessitats del municipi. Aquest pla ha de comptar amb la participació de les entitats, associacions i veïns i veïnes de Sant Cugat.
 • Paralitzar l’aplicació del Reglament d’usos de la Via Pública per a la Convivència i reformular les condicions que han de complir els actes per a ser considerats com a actes de ciutat. No pot ser condició necessària que un acte per a ser considerat de ciutat hagi d’estar organitzat, liderat, supervisat o participat per l’ajuntament. De la mateixa manera, no pot ser un criteri que l’acte hagi d’estar inclòs dins del Calendari Festiu Anual de Via Pública, que aprova la Junta de Govern. Aquests dos criteris no responen a altres objectius que fiscalitzar i controlar per part d’altres àrees que no són cultura, els actes culturals realitzats a la ciutat.
 • Potenciar les festes majors i activitats culturals que es facin als diferents barris del municipi.
 • Habilitar una sala de festes en un espai cèntric de Sant Cugat.
 • Eliminar les traves burocràtiques i establir criteris clars a l’hora d’atorgar permisos per dur a terme actes públics al carrer i les places del municipi.
 • Eliminar la despesa del limitador de so en les activitats que realitzin les entitats. Aquesta despesa no pot suposar una trava econòmica perquè una entitat pugui organitzar un acte.
 • Assegurar l’aplicació de mesures orientades a reduir al mínim l’impacte ecològic de totes les activitats culturals realitzades al municipi.
 • Vetllar per a que cap treballadora i treballador de qualsevol equipament municipal tingui unes condicions laborals precàries.
 • Prohibir totes aquelles festes, esdeveniments i fires que no fomentin uns principis ètics bàsics basats en la no violència o la no discriminació.
 • Garantir l’accessibilitat de totes les persones a tots els actes, espais i equipaments culturals de Sant Cugat.
 • Prioritzar les entitats locals en detriment de les empreses privades per l’organització i gestió de les festes de caire popular al municipi
 • Establir convenis amb les entitats que organitzin festes populars com Cap d’Any, Sant Joan o Carnestoltes
 • Garantir la gratuïtat de l’accés de les entitats culturals als equipaments municipals
 • Crear un centre de recursos materials (projector, equip de so, escenari, taules, cadires, etc.) a disposició de les entitats del poble.
 • Eliminar el dipòsit exigit per a sol·licitar material per a entitats sense ànim de lucre
 • Realitzar campanyes estables i continuades de promoció de l’ús de la llengua catalana i occitana als municipis i enfortir les organitzacions que ja hi treballen: CAL, FOLC, Plataforma per la Llengua, Joves per la Llengua de les Illes, Federació Escola Valenciana, ADÒC, Institut Aranès…

En el següent enllaç, trobaràs tot el programa electoral complet de CUP-PC.

Deixa un comentari