Promo banner TVSC

Aturades les obres de la rotonda de l’Hipòdrom


21/11/2019 – REDACCIÓ /

En els darrers dies hem conegut el motiu de l’aturada de les obres de la rotonda de l’Hipòdrom. L’empresa adjudicatària, Técnicas para la Movilidad S.L., hauria fet fallida, segons va informar la presidenta del Consell de barri de Mira-Sol, Pilar Gorina.

Aquesta seria la raó per la qual no va poder atendre el requeriment que l’Ajuntament li va fer fa un mes. Aleshores, li va demanar que completés l’execució de les obres previstes per implantar un carril per a bicis i vianants a la rotonda de l’Hipòdrom.

El contractista tenia un termini de dues setmanes per acabar els treballs que haurien d’haver finalitzat el 31 de juliol de 2019. Si incomplia aquest termini i el corresponent període d’al·legacions s’iniciaria un expedient sancionador amb penalitats previstes al contracte.

Publicitat

Anunci Taula Tercer Sector


Segons fonts oficials del consistori, a data d’avui l’empresa no ha presentat al·legacions i estan en fase de resolució del contracte.

Per altra banda, segons l’informe tècnic sobre l’estat actual de les obres, encara queden pendents forces treballs:

  •     el formigonat dels carrils centrals de l’hipòdrom
  •     el formigonat de la illeta central del costat Rubí
  •     l’Asfaltat
  •     els pous de drenatge, que inclou excavacions i apuntalaments
  •     Moviments de terres de les cunetes en la zona central de l’hipòdrom
  •     Jardineria
  •     Instal·lar la Xarxa de reg de les noves plantacions

També queden pendents diferents repassos com canviar el paviment tàctil per a invidents, vorades trencades, perfilat de terres, adequar les zones verdes malmeses durant l’obra, reparar el paviment de formigó fisurat i reinstal·lar la biona de l’Av. de Prat de la Riba.

Les obres de l’Hipòdrom es van adjudicar a Técnicas para la Movilidad S.L. el 30 d’octubre del 2018 per un valor de  270.000 euros i s’haurien d’haver acabat segons les previsions inicials l’11 de març de 2019, tres mesos després de la signatura del contracte.

Quatre dies abans que acabi el termini fixat, l’empresa va demanar una ampliació del termini d’acabament de les obres, ja que el retard en les mateixes és degut a diversos imprevistos no imputables a les obres. Un informe del Servei de Mobilitat va avalar l’ajornament i va fixar un segon termini en data de 31 de juliol de 2019.

Finalment, el 7 d’octubre de 2019, el Servei de Mobilitat va informar que les obres previstes en el contracte no estan acabades i que estan provocant greus perjudicis a als ciutadans de Sant Cugat.

Les obres estan finançades a parts iguals per l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Deixa un comentari